22.4.2021 Öncesine Ait Zamanaşımı İade Başvurularında Yatırım Kuruluşları Tarafından İzlenilmesi Gereken Usul

21.02.2020 @ 13:40

Bilindiği üzere, zamanaşımına uğramadığı halde yatırım kuruluşları tarafından sehven Merkezimize aktarılan emanet ve alacaklar iade işlemine konu olabilmektedir.

Zamanaşımı nedeniyle YTM'ye sehven aktarılmış olan hesapların iade taleplerine ilişkin Merkezimize yapılacak başvurunun yatırım kuruluşları aracılığıyla yapılması gerekmekte olup, inceleme sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla; yatırım kuruluşlarının iade başvurularına aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemesi gerekmektedir[1].

  1. Aşağıdaki formatta hazırlanarak doldurulmuş tablo[2],
  2. Hesabı zamanaşımına uğrayan yatırımcının, zamanaşımını durduran veya kesen işlem ile ilgili elinde bulunan bilgi ve belgelerle birlikte hesabının bulunduğu yatırım kuruluşuna yaptığı başvuruya ilişkin dilekçesi ve ekleri,
  3. Zamanaşımı hesaplamasına esas alınması gereken ve yatırımcının iradesi doğrultusunda gerçekleştirilen son işlemi tevsik edici bilgi ve belgeler,
  4. Hesaplamaya esas alınan son işlem tarihinden itibaren yatırımcının 10 yıllık hesap ekstreleri (nakit ve menkul kıymet),
  5. Varsa zamanaşımını kesen/ durduran olayı tevsik edici bilgi ve belgeler,
  6. Varsa yatırımcı ile yapılan yazışmalara ilişkin belgeler, (e-mail, posta vb.)
  7. Varsa yatırımcı ile gerçekleşen telefon görüşmelerine dair ses kayıtları,
  8. Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yatırımcıya gönderilen iadeli taahhütlü mektubun bir örneği ve söz konusu mektubun yatırımcıya teslim edildiğine ilişkin teslimat bilgisi.


 Tablo için tıklayınız[1] Tablonun ve diğer belgelerin yetkililerce imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.

[2] İnceleme sırasında gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.​